Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Vậy, đối với trường hợp là hợp đồng thuê nhà xưởngphải công chứng hay không?

Hợp đồng thuê nhà xưởng có phải công chứng không

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thuê nhà xưởng

Hợp đồng thuê nhà xưởng được lập thành văn bản với các nội dung nêu trên và sẽ có hiệu lực khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

  • Hợp đồng được ký dựa trên sự tự nguyện của bên thuê và bên cho thuê và người thay mặt tổ chức ký hợp đồng có đủ thẩm quyền về đại diện theo quy định của pháp luật;
  • Nhà xưởng thuộc đối tượng được cho thuê theo quy định của Luật Đất đai 2013;
  • Hợp đồng được lập thành văn bản và có các điều khoản thỏa thuận không trái với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Bộ luật Dân sự 2015;
  • Thời hạn thuê phải phù hợp với thời hạn sử dụng nhà xưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Hợp đồng thuê nhà xưởng có phải công chứng không

Quy định về công chứng hợp đồng thuê nhà xưởng

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên”.

Mặt khác, theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 17 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, thì:

“Điều 17. Hợp đồng kinh doanh bất động sản

  1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản: b) Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;
  2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực”.

Như vậy, từ những quy định trên ta thấy, Hợp đồng cho thuê nhà xưởng không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Các bên có thể công chứng, chứng thực hợp đồng hoặc không. Tuy nhiên, tùy thuộc vào sự thỏa thuận và mục đích giữa các bên về việc bảo đảm tính xác thực và giá trị pháp lý của hợp đồng, các bên có thể công chứng, chứng thực hợp đồng hoặc không. Để giúp phòng ngừa và đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao, các bên tham gia nên công chứng hợp đồng. Hợp đồng thuê nhà xưởng có phải công chứng không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *